Zwroty i reklamacje

Reklamacja i odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, tj. dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym, może w terminie 14 dni złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając nam oświadczenie o odstąpieniu.

Oświadczenie to musi zostać złożone mailowo na adres: support@techvers.eu

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument ma obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres przed upływem tego terminu.

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do konsumenta. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru.

Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Odstąpienie od umowy – kroki:

Zamówione produkt(y) możesz zwrócić w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Pamiętaj, możesz jedną paczką odesłać produkty z kilku zamówień.

Wypełnij formularz odstąpienia od umowy – możesz pobrać wzór formularz dostępny pod tym linkiem:

Spakuj produkt(y) do zwrotu – możesz wykorzystać opakowanie, w którym otrzymałeś zamówienie.

Wyślij produkt za pomocą wybranego kuriera na adres: Marii Rodziewiczówny 1/295, 04-187, Warszawa

 

Warunki rękojmi sprzedaży:

Rękojmia sprzedaży obejmuje wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat.

W ramach okresu rękojmi sprzedaży Kognita sp. z o.o. dokona, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, bezpłatnej dla Użytkownika naprawy lub wymiany produktu lub jego części (zależnie od decyzji). Naprawiony / wymieniony produkt lub jego części są wolne od wad. Wszystkie wymienione części lub produkty przechodzą na własność Kognita sp. z o.o.. Usterki produktu podlegające ochronie z tytułu rękojmi sprzedaży zostaną usunięte bezpłatnie dla klienta w terminie 45 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.

Ochrona z tytułu rękojmi sprzedaży nie obejmuje wszystkich uszkodzeń lub awarii powstałych po tym jak produkt przeszedł na własność kupującego w tym takich rzeczy jak (ale nie tylko) :

 uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych

 niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnie z jego przeznaczeniem

 uszkodzeń wynikających z niewłaściwego doboru części zamiennej

 celowego uszkodzenia produktu (np. otwarcie, próba naprawy, ingerencja osób nieuprawnionych)

 naturalnego zużycia produktu wynikającego z jego stałej eksploatacji

 nieprawidłowego montażu produktu

 uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej (np. przepięcie sieci elektrycznej, uderzenie pioruna)    

Reklamacje z tytułu rękojmi sprzedaży są rozpatrywane wyłącznie dla towarów, których okres rękojmi sprzedaży nie minął oraz które posiadają szczegółów opis uszkodzenia dołączony do przesyłki serwisowej.

Produkty oddawane lub odsyłane w ramach procesu reklamacyjnego powinny być kompletne (ładowarka, kable, etc). Odsyłanie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu, w związku z tym zalecane jest zastosowanie oryginalnego opakowania.

Reklamowany produkt klient dostarcza do miejsca dokonania zakupu we własnym zakresie i na własny koszt.  

Po weryfikacji reklamacji – towar niesprawny zostaje naprawiony bądź wymieniony na nowy, natomiast towar sprawny zostaje odesłany na koszt klienta.

Oddając reklamowane urządzenie do naprawy reklamacyjnej, Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia danych, zapisanych w pamięci urządzenia (o ile technicznie jest to możliwe).

Dane zapisane przez użytkownika w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy będą nieodwracalnie usunięte. Przed oddaniem urządzenia do obsługi serwisowej należy wykonać kopię zapasową we własnym zakresie za pomocą dostępnych narzędzi. 

Rękojmia sprzedaży nie przyznaje użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków, lub odszkodowania za niemożność użytkowania produktu przez czas konieczny do wykonania naprawy gwarancyjnej.

 

Gwarancja producenta

Wszystkie sprzedawane w naszym sklepie produkty posiadają gwarancję producenta. Nasz sklep może pomóc w procesie reklamacyjnym z tytułu gwarancji. Zastrzegamy sobie jednak prawo do odmowy udzielenia pomocy w przypadku gdy producent nie chce aby nasz sklep pośredniczył w tym procesie lub w innych przypadkach. Każdy wniosek o pomoc w zgłoszeniu reklamacji z tytułu gwarancji producenckiej jest rozpatrywany indywidualnie.

Nasz sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty, gwarancja udzielana jest wyłącznie przez producenta danego produktu.