Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Wobec obowiązków nałożonych na Kognita sp. z o.o.. mocą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Spółka informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Kognita sp. z o.o. i z siedzibą w Warszawie, 02-979 przy ul. Aleji Rzeczypospolitej 20 / 96 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000829988; NIP: 9512498321 ; REGON: 38561038400000, o kapitale zakładowym 5 000 zł (opłacony w całości).
  2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych powierzonych Kognita sp. z o.o., a także co do przysługujących Pani/Panu uprawnień, można składać do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adres iod@techvers.eu
  3. Kognita sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej na formularzy zgody podczas dokonywania zakupu w sklepie internetowym www.techvers.eu
  4. Dane osobowe przetwarzane są w granicach udzielonej zgody w celu:

4.1. realizacji zawartej umowy o zakupie produktów w sklepie internetowym www.techvers.eu

4.3. w celach marketingowych;

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

6.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

6.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

6.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

6.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

6.3.2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

6.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

6.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

6.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

6.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

6.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

6.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

6.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

6.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

6.5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

6.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

6.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

6.6.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora,

6.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.