Adatvédelmi szabályzat

SZEMÉLYESADAT-FELDOLGOZÁSI POLITIKA

Tekintettel a Kognita sp. z o.o. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet “RODO”) alapján a Társaság tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésének elveiről és az ezzel kapcsolatos jogairól.
Az Ön személyes adatainak kezelője a Kognita sp. z o.o. és székhelye Varsó, 02-979, Aleja Rzeczypospolitej 20 / 96 , bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásába, amelynek nyilvántartási aktáit a Varsó Főváros Kerületi Bírósága Varsóban, a XII. Kereskedelmi Osztályon vezetik KRS szám alatt: 0000829988; NIP: 9512498321 ; REGON: 38561038400000, alaptőkéje 5.000 PLN (teljes egészében befizetve).
A Kognita sp. z o.o.-ra bízott személyes adatok feldolgozásának módjával és terjedelmével, valamint az Ön jogaival kapcsolatos kérdéseket az adatvédelmi tisztviselőhöz lehet benyújtani a iod@techvers.eu címen.
A Kognita sp. z o.o. a személyes adatokat az alkalmazandó jogszabályok, a megkötött megállapodások alapján és keretein belül, valamint a www.techvers.eu webáruházban történő vásárláskor a beleegyező nyilatkozaton megadott hozzájárulás alapján kezeli.
A személyes adatok feldolgozása a megadott hozzájárulás keretein belül a következő célok érdekében történik:
4.1. a www.techvers.eu webáruházban történő termékvásárlásra vonatkozó megkötött szerződés teljesítése.
4.3. marketing célokra;
Az Ön személyes adatait a 4. pontban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk, ezt követően pedig az általánosan alkalmazandó jogszabályok által előírt ideig és mértékben.
Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban Önt a következő jogok illetik meg:
6.1. a személyes adataihoz való hozzáférés joga, beleértve az adatok másolatának megszerzéséhez való jogot;
6.2. a személyes adatai helyesbítésének (módosításának) kéréséhez való jog – amennyiben az adatai pontatlanok vagy hiányosak;
6.3. a személyes adatok törlésének kéréséhez való jog (az ún. elfeledtetéshez való jog), amennyiben:
6.3.1. az adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták,
6.3.2. az érintett tiltakozott a személyes adatok feldolgozása ellen,
6.3.3. az érintett visszavonta az adatkezelés alapjául szolgáló személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja,
6.3.4. a személyes adatok kezelése jogellenes,
6.3.5. a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell;
6.4. a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog – amennyiben:
6.4.1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
6.4.2. az adatok kezelése jogellenes, és az érintett tiltakozik az adatok törlése ellen, és ehelyett az adatok korlátozását kéri,
6.4.3. az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra saját céljai érdekében, de az érintettnek szüksége van az adatokra követelések előterjesztéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez,
6.4.4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg nem állapítják meg, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a tiltakozás indokaival szemben;
6.5. az adathordozhatósághoz való jog – amennyiben az alábbi feltételek halmozottan teljesülnek:
6.5.1. az adatkezelésre az érintettel kötött szerződés vagy az érintett által adott hozzájárulás alapján kerül sor,
6.5.2. az adatkezelés automatizált módon történik;
6.6. az adatkezelés elleni tiltakozás joga – amennyiben az alábbi feltételek halmozottan teljesülnek:
6.6.1. az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okok állnak fenn, az adatkezelő által közérdekből végzett feladat alapján végzett adatkezelés esetén,
6.6.2. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, különösen, ha az érintett gyermek.
Amennyiben a személyes adatok feldolgozása az érintettnek a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulásán alapul (RODO 6. cikk (1) bekezdés a) pont), Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végzett adatkezelésnek az alkalmazandó joggal való összeegyeztethetőségét.
Ha tudomására jut, hogy személyes adatainak feldolgozása a Varsói Fővárosi Hivatalnál jogellenes, joga van panaszt tenni a személyes adatok védelmében illetékes felügyeleti hatóságnál.
Amennyiben a személyes adatok feldolgozására az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a személyes adatoknak az ügyintéző részére történő megadása önkéntes.
A személyes adatok Ön általi megadása kötelező, ha a személyes adatok feldolgozásának előfeltételét jogszabály vagy a felek között létrejött szerződés írja elő.
11. Az Ön adatai automatizált módon is feldolgozhatók, és nem kerülnek profilalkotásra.