Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE POLIITIKA

Võttes arvesse Kognita sp. z o.o. suhtes kehtestatud kohustusi. tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus “RODO”), teavitab ettevõte teid teie isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja sellega seotud õigustest.
Teie isikuandmete haldaja on Kognita sp. z o.o., mille registrijärgne asukoht on Varssavis, 02-979 aadressil Aleja Rzeczypospolitej 20 / 96 , mis on kantud riikliku kohturegistri ettevõtjate registrisse, mille registreerimistoimikuid haldab Varssavi pealinna ringkonnakohus Varssavis, XII kaubandusosakond KRS numbri all: 0000829988; NIP: 9512498321 ; REGON: 38561038400000, aktsiakapitaliga 5000 zlotti (täielikult sisse makstud).
Küsimusi Kognita sp. z o.o.-le usaldatud isikuandmete töötlemise viisi ja ulatuse kohta ning teie õiguste kohta võite esitada andmekaitseametnikule aadressil iod@techvers.eu.
Kognita sp. z o.o. töötleb isikuandmeid kehtiva õiguse, sõlmitud lepingute ja veebipoes www.techvers.eu ostude tegemisel nõusoleku vormidel antud nõusoleku alusel ja piires.
Isikuandmeid töödeldakse antud nõusoleku piires selleks, et:
4.1. veebipoes www.techvers.eu toodete ostmiseks sõlmitud lepingu täitmine.
4.3. turunduslikel eesmärkidel;
Teie isikuandmeid säilitatakse punktis 4 nimetatud eesmärkide täitmiseks vajaliku aja jooksul ning pärast seda üldkohaldatava õiguse kohaselt nõutud aja jooksul ja ulatuses.
Seoses teie isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused:
6.1. õigus tutvuda oma isikuandmetega, sealhulgas õigus saada nende andmete koopia;
6.2. õigus nõuda oma isikuandmete parandamist (muutmist) – juhul, kui teie andmed on ebatäpsed või ebatäielikud;
6.3. õigus taotleda isikuandmete kustutamist (nn õigus olla unustatud), kui:
6.3.1. andmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi,
6.3.2. andmesubjekt on esitanud vastuväite isikuandmete töötlemisele,
6.3.3. andmesubjekt on võtnud tagasi nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, mis on töötlemise aluseks, ning töötlemiseks puudub muu õiguslik alus,
6.3.4. isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult,
6.3.5. isikuandmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse täitmiseks;
6.4. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist – kui:
6.4.1. andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse,
6.4.2. andmete töötlemine on ebaseaduslik ja andmesubjekt esitab vastuväite andmete kustutamisele, taotledes selle asemel andmete piiramist,
6.4.3. vastutav töötleja ei vaja andmeid enam oma eesmärkidel, kuid andmesubjekt vajab andmeid nõuete esitamiseks, kaitsmiseks või jõustamiseks,
6.4.4. andmesubjekt on esitanud vastuväite andmete töötlemisele, kuni on kindlaks tehtud, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles vastuväite esitamise põhjused;
6.5. õigus andmete ülekantavusele – kui järgmised tingimused on kumulatiivselt täidetud:
6.5.1. töötlemine toimub andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel või andmesubjekti antud nõusoleku alusel,
6.5.2. töötlemine toimub automatiseeritult;
6.6. õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele – kui järgmised tingimused on kumulatiivselt täidetud:
6.6.1. on olemas teie konkreetsest olukorrast tulenevad põhjused, kui andmete töötlemine toimub vastutava töötleja poolt avalikes huvides täidetava ülesande alusel,
6.6.2. töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitseks, välja arvatud juhul, kui need huvid on ülimuslikud andmesubjekti huvide või põhiõiguste ja -vabaduste suhtes, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige juhul, kui andmesubjekt on laps.
Kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul isikuandmete töötlemiseks (RODO artikli 6 lõike 1 punkt a), on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selline tühistamine ei mõjuta enne tühistamist nõusoleku alusel teostatud töötlemise vastavust kohaldatavale õigusele.
Kui te saate teada oma isikuandmete ebaseaduslikust töötlemisest Varssavi pealinna ametis, on teil õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse küsimustes pädevale järelevalveasutusele.
Kui isikuandmete töötlemine toimub andmesubjekti nõusoleku alusel, on isikuandmete edastamine administraatorile vabatahtlik.
Isikuandmete esitamine teie poolt on kohustuslik, kui isikuandmete töötlemise eelduseks on seadus või poolte vahel sõlmitud leping.
11. Teie andmeid võidakse töödelda automatiseeritult ja neid ei profileerita.