Vrácení zboží a stížnosti

Vrácení zboží a stížnosti
Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy


Zákazník, který je spotřebitelem a uzavřel smlouvu na dálku, tj. nakoupil v našem internetovém obchodě, může do 14 dnů uplatnit reklamaci nebo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu.
Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit tak, že nám zašle prohlášení o odstoupení od smlouvy.
Prohlášení je třeba zaslat e-mailem na adresu: support@techvers.eu.
Pro dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před uplynutím lhůty.
Spotřebitel je povinen nám zboží vrátit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od kupní smlouvy odstoupil. Pro dodržení lhůty postačí zaslání zboží zpět na naši adresu před uplynutím lhůty.
Jsme povinni vrátit spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání zboží spotřebiteli, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení plateb přijatých od spotřebitele však můžeme pozdržet až do doby, než obdržíme zboží zpět.
Pokud si Spotřebitel uplatňující své právo na odstoupení od smlouvy zvolil jiný způsob doručení než námi nabízený nejlevnější běžný způsob doručení, nejsme povinni Spotřebiteli uhradit žádné dodatečné náklady, které mu vznikly.
V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel pouze přímé náklady na vrácení zboží.
Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
Platbu vrátíme stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, pokud se Spotřebitel výslovně nedohodl na jiném způsobu vrácení platby, který Spotřebiteli nepřináší žádné náklady.
Právo na odstoupení od Kupní smlouvy se nevztahuje na Zákazníka, který je Spotřebitelem, u smluv, u nichž je zboží věcí dodanou v uzavřeném obalu, který nelze ze zdravotních nebo hygienických důvodů po otevření obalu vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen.
Odstoupení od smlouvy – kroky:
Objednaný výrobek (výrobky) můžete vrátit do 14 dnů od převzetí zboží. Nezapomeňte, že v jedné zásilce můžete zaslat zpět výrobky z více objednávek.
Vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy – vzorový formulář si můžete stáhnout na tomto odkazu:
Zabalte výrobek(y) k vrácení – můžete použít obal, ve kterém jste obdrželi objednávku.
Výrobek zašlete prostřednictvím vámi zvoleného kurýra na adresu: Oaza VR 16 Branickiego, 02-972, Varšava.


Podmínky prodejní záruky:
Prodejní záruka se vztahuje na fyzické vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí na kupujícího nebo vznikly z příčiny vlastní prodávané věci v téže době – po dobu 2 let.
V době trvání prodejní záruky společnost Kognita sp. z o.o. v případě závady bezplatně opraví nebo vymění výrobek nebo jeho části uživateli (dle svého uvážení). Opravený/vyměněný výrobek nebo jeho části musí být bez závad. Všechny vyměněné díly nebo výrobky se stávají majetkem společnosti Kognita sp. z o.o.. Vady výrobku, na který se vztahuje prodejní záruka, budou pro zákazníka bezplatně odstraněny do 45 kalendářních dnů od převzetí výrobku.


Ochrana v rámci prodejní záruky se nevztahuje na všechna poškození nebo poruchy, ke kterým dojde po přechodu výrobku do vlastnictví kupujícího, včetně takových věcí (ale nejen) :
mechanické, tepelné, chemické poškození
nesprávné používání výrobku v rozporu s jeho určením
škody vzniklé v důsledku nevhodného výběru náhradních dílů
úmyslné poškození výrobku (např. otevření, pokus o opravu, zásah neoprávněných osob).
přirozené opotřebení výrobku v důsledku jeho trvalého používání
nesprávné sestavení výrobku
poškození způsobené vyšší mocí (např. přepětím, bleskem).


Reklamace v rámci prodejní záruky se posuzují pouze u zboží, u kterého neuplynula prodejní záruční doba a které má v servisní zásilce podrobný popis poškození.
Výrobky předané nebo zaslané zpět v rámci reklamačního řízení by měly být kompletní (nabíječka, kabely atd.). Zaslání nekompletních výrobků zpět může prodloužit dobu opravy nebo ji znemožnit. Výrobek by měl být chráněn před poškozením, ke kterému může dojít během přepravy, proto se doporučuje používat originální obaly.
Zákazník doručí vadný výrobek do místa nákupu na vlastní náklady.
Po prověření reklamace bude vadné zboží opraveno nebo vyměněno za nové, vadné zboží bude zasláno zpět na náklady zákazníka.
Při vrácení reklamovaného zařízení k opravě je uživatel povinen vymazat data uložená v paměti zařízení (pokud je to technicky možné).
Data uložená uživatelem v paměti zařízení předaného k opravě budou nenávratně vymazána. Před odevzdáním přístroje do servisu si musíte sami vytvořit záložní kopii pomocí dostupných nástrojů.
Prodejní záruka nezakládá uživateli právo požadovat náhradu ušlého zisku ani náhradu za nemožnost používat výrobek po dobu nutnou k záruční opravě.


Záruka výrobce


Na všechny výrobky prodávané v našem obchodě se vztahuje záruka výrobce. Naše prodejna vám může pomoci při reklamačním řízení. Vyhrazujeme si však právo odmítnout pomoc, pokud si výrobce nepřeje, aby náš obchod proces zprostředkoval, nebo v jiných případech. Každá žádost o pomoc při reklamaci záruky výrobce je řešena individuálně.
Náš obchod neposkytuje záruku na prodávané výrobky, záruku poskytuje výhradně výrobce daného výrobku.